Obchodné podmienky

 Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom a príjemcom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb na diaľku. Poskytovateľom je spoločnosť MH PROFIT s. r. o., so sídlom : Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52747361, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA 1, oddiel Sro, vložka č. 141659/B (ďalej len ako „poskytovateľ“).

Ďalšie kontaktné údaje poskytovateľa -

Bankové spojenie: účet vedený v SLSP, IBAN: SK69 0900 0000 0051 6532 2481

Kontaktné údaje poskytovateľa sú – e-mail : info@onlinelab.sk Tel. : 0949 149 020

Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby dodávané poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP (ďalej len ako „užívateľ“).

Služby sú akékoľvek služby poskytované poskytovateľom vrátane elektronických služieb. Elektronické služby sú služby poskytované prostredníctvom internetového portálu www.onlinelab.sk (ďalej len ako „internetový portál“), ktorého je poskytovateľ prevádzkovateľom (ďalej len ako „služby“).

Predmetom zmluvy o poskytnutí služieb je poskytovanie služieb reklamných a marketingových, administratívnych, grafických alebo elektronických služieb internetovej reklamy na diaľku (ďalej len ako „zmluva o poskytnutí služieb“). Zmluva je medzi poskytovateľom a užívateľom uzavretá v súlade s Článkom II. VOP elektronickými prostriedkami na diaľku. Zmluvou podľa VOP sa rozumie aj zmluva, ktorá nie je uzavretá na diaľku. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru, so sídlom: P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk .

 

Článok II.

Úvodné ustanovenia

Poskytovateľ na základe zmluvy o poskytovaní služieb poskytuje užívateľovi ako objednávateľovi služby uvedené na internetovom portáli poskytovateľa, a to v písomnej, telefonickej alebo on-line forme ( realizáciou online marketingových služieb, resp. zaslaním výsledku dodanej služby prostredníctvom emailu ) alebo prostredníctvom on-line rozhovoru.

Poskytovateľ poskytuje pre užívateľa aj on-line služby, ktorými sa na účely týchto VOP rozumejú video nahrávky, zhotovenie krátkeho videa ( tzv. story )  a iných služieb majúcich povahu on-line služby, uvedených na internetovom portáli.

 

Článok III.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslaním objednávky prostredníctvom akéhokoľvek komunikačného kanálu (pomocou elektronického formulára, e-mailom, poštou, osobne alebo telefonicky) alebo prostredníctvom internetového portálu použitím príslušného pokynu kúpiť alebo objednať resp. tlačidla označujúceho úkon objednania, s výnimkou pokynu resp. tlačidla „nezáväzná objednávka“ alebo iného označenia nezáväznosti úkonu, sa objednávka stáva záväznou a na jej základe dochádza k uzatvoreniu zmluvy, z ktorej vznikajú poskytovateľovi a užívateľovi vzájomné práva a povinnosti, a to poskytovateľovi najmä povinnosť poskytnúť v stanovenej forme užívateľovi objednanú službu a užívateľovi povinnosť uhradiť cenu za poskytnutú službu.

Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania poskytovateľa užívateľom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných službách. V prípade, ak neboli všetky užívateľom uvedené údaje v objednávke správne a úplné, je poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju užívateľovi ako objednávateľovi potvrdí. Užívateľ je povinný pred odoslaním elektronického objednávkového formulára skontrolovať a následne v prípade potreby opraviť alebo upraviť údaje ním uvedené.

Užívateľ uskutočnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými  obchodnými podmienkami pre objednanie služieb uvedených na internetovom portáli. Uzatvorením zmluvy medzi  poskytovateľom a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné pre obe zmluvné strany. Užívateľovi je po vytvorení objednávky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

Užívateľ je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam,…). Ak sa e-mail od poskytovateľa objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky užívateľa, presunie si ho do hlavného priečinka a e-mailovú adresu poskytovateľa si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od poskytovateľa. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní užívateľ nenájde e-mail poskytovateľa, požiada o vyriešenie problému poskytovateľa

na e-mail : info@onlinelab.sk

 

Článok IV.

Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom

Zoznam služieb na internetovom portáli je katalógom bežne dodávaných služieb a poskytovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých z nich. Dostupnosť služieb bude pre užívateľa potvrdená na základe dopytu užívateľa. Užívateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetovom portáli a súčasne pokynmi poskytovateľa doručenými emailom alebo iným komunikačným prostriedkom. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými užívateľom prostredníctvom internetového portálu alebo inak (napr. emailom, telefonicky a pod.) v dohodnutom termíne. Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi užívateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú. Poskytovateľ je povinný informovať užívateľa o všetkých dôležitých krokoch pri poskytnutí služby.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť vzhľad a rozsah služieb, nahradiť ich podobnými službami a priebežné služby rozvíjať. Ak je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany užívateľa, je užívateľ povinný takúto súčinnosť poskytovateľovi bezodkladne po jeho výzve, najmä, ale nie len v prípadoch keď poskytovateľ požiada užívateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke, poskytnúť.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť termín poskytnutia služby užívateľovi v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v danom období. O tejto skutočnosti je poskytovateľ povinný užívateľa bezodkladne informovať. V prípade ak užívateľ nebude mať záujem na poskytnutí služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy.

Užívateľ je povinný prevziať službu v mieste zmluvnými stranami uvedenom v objednávke. Čas poskytnutia služby bude uvedený vždy v objednávke, ktorý bude potvrdená poskytovateľom. V prípade, ak dôjde k zrušeniu  služby zo strany poskytovateľa, poskytovateľ je oprávnený jednostranne stanoviť novú lehotu na dodanie služby a to aj opakovane, o čom poskytovateľ informuje užívateľa elektronicky e-mailom alebo telefonicky. Kratšiu dodaciu lehotu je možné dojednať po dohode s poskytovateľom.

 

Článok V.

Obsah internetového portálu

Prístup k internetovému portálu a jeho používanie užívateľom je bezplatné. Obsah internetového portálu je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil poskytovateľ (ďalej len ako „obsah“). Obsah je chránený autorským právom poskytovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre vlastnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.

Kliknutím na niektoré odkazy na internetovom portáli môže dôjsť k ich opusteniu a k presmerovaniu užívateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú poskytovateľom kontrolované a poskytovateľ nie je zodpovedný za ich obsah, ani za prípadnú škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku takéhoto presmerovania.

 

Článok VI.

Cena poskytovaných služieb a platobné podmienky

Cena za poskytnutie služieb užívateľovi sa vždy riadi cenníkom poskytovateľa aktuálnym v čase uzatvorenia zmluvy. Zmluvné strany si však môžu cenu poskytovaných služieb dojednať aj individuálne. Poskytovateľ je platca DPH a ceny za služby sú uvedené vrátane DPH.

Cena za poskytnutie služby sa uhrádza vždy vopred na základe tzv. predfaktúry, ktorú poskytovateľ vystaví užívateľovi po objednaní služby zo strany užívateľa pred dodaním služby. Užívateľ je povinný uhradiť predfaktúru v lehote splatnosti. V prípade nezaplatenia faktúry riadne a včas je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa. Po úhrade predfaktúry vystaví poskytovateľ riadnu faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí poskytnutie zaplatenej služby.

Užívateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry. Užívateľ môže svoj súhlas so zaslaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením poskytovateľovi. V prípade, že sa pri niektorej službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná, poskytovateľ nemá povinnosť poskytnúť službu za chybnú cenu. V takomto prípade poskytovateľ môže užívateľovi ponúknuť poskytnutie služby za riadnu cenu. Ak užívateľ s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvného vzťahu odstúpiť. Ak z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovanej služby, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.

Predfaktúry je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  1. platba online prostredníctvom platobnej brány
  2. internetovým bankovníctvom, prevodom z účtu užívateľa na účet poskytovateľa.
  3. vkladom na účet poskytovateľa
  4. platobnou kartou

 

Článok VII.

Dodanie služby

Za dodanie služby je považované jej osobné poskytnutie užívateľovi na mieste zmluvnými stranami vopred dohodnutom. Za dodanie on-line služby je považované zaslanie výsledku služby (práce) na email užívateľa resp. zrealizovanie on-line služby poskytovateľom a následné zaslanie informácie o realizácii užívateľovi prostredníctvom emailu.

Článok VIII.

Reklamácie

Užívateľ je povinný upozorniť poskytovateľa emailom na mailovú adresu : info@onlinelab.sk na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.

V prípade, ak užívateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať emailom alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie názov služby, deň jej dodania, zaplatenú cenu za predmetnú službu a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje spravidla do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

 

Článok IX.

Zmluvné pokuty

V prípade, ak užívateľ objednanú službu neprevezme v lehote 3 dní odo dňa dodania služby poskytovateľom, užívateľovi zaniká právo na poskytnutie služby a poskytovateľ nie je povinný vrátiť uhradenú sumu užívateľovi, teda prepadá ako zmluvná pokuta.

Užívateľ môže požiadať poskytovateľa o zmenu termínu dodania služby maximálne dvakrát. V prípade, ak užívateľ objednanú službu neprevezme ani na druhý krát ( resp. ďalší krát požiada o zmenu termínu poskytnutia služby ), vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny služieb a súčasne užívateľovi zaniká právo na poskytnutie služby.

Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VOP bezodkladne po márnom uplynutí druhý krát zmeneného termínu dodania služby, resp. tretím požiadaním o zmenu termínu dodania služby. Prípadným odstúpením užívateľa od zmluvy o poskytovaní služieb nie je nárok poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP dotknutý. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou užívateľa na vrátenie zaplatenej ceny služby (v prípade jeho odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb).

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou užívateľa na vrátenie zaplatenej ceny služby (v prípade jeho odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb).

V prípade, ak užívateľ odstúpi od zmluvy o poskytnutí služieb v deň, kedy má byť na základe dohody zmluvných strán poskytnutá, vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny služieb. Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VOP bezodkladne po doručení. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou užívateľa na vrátenie zaplatenej ceny služby.

 

Článok XI.

Zmena zmluvy

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne, a to na základe vzájomnej dohody užívateľa a poskytovateľa.

 

Článok XII.

Doba trvania zmluvy

Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená elektronicky podľa jednotlivej objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zmluva zaniká v prípadoch stanovených vo VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou užívateľa a poskytovateľa alebo písomným odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, ktoré je možné vykonať aj bez udania dôvodu.

 

Článok XIII.

Zrušenie zmluvy

Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb kedykoľvek. V prípade odstúpenia od zmluvy po úhrade ceny za poskytnutie služby, zo strany užívateľa, je poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi takto poskytnuté plnenie. Poskytovateľ má nárok, v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany užívateľa, na odmenu za preukázateľne vykonanú prácu. Poskytovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie odmeny v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou užívateľa na vrátenie zaplatenej ceny služby.

Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť užívateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z..

Odstúpením od zmluvy zo strany užívateľa nie je dotknutý nárok poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle článku VI. VOP. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej uzatvorení, alebo nepotvrdiť objednávku v prípade chybne vyplnených údajov, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve poskytovateľa na ich doplnenie alebo odstránenie užívateľ nezabezpečí bezodkladnú nápravu.

Užívateľ je oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy písomnou formou poštou na adresu : MH PROFIT s. r. o., Krížna 3552/1, 921 01 Piešťany, alebo e-mailom na e-mailovú adresu : info@onlinelab.sk. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov je uvedený na podstránke https://www.onlinelab.sk/user/documents/upload/Odstupenie od kupnej zmluvy uzavretej na dialku.pdf

 Užívateľ pri uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy uvedenie svoje údaje (meno, priezvisko/ názov, adresu/ sídlo, emailovú adresu), odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby s presným uvedením názvu služby, dátum záväznej objednávky a tiež dátum zaslania odstúpenia od zmluvy.

 

Článok XIV.

Práva a povinnosti užívateľa

Užívateľ má právo na dodanie služby v kvalite, termíne a spôsobom dohodnutom s poskytovateľom.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

- pre používanie služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;

- obsah týchto služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu či prestať ich úplne poskytovať, resp. prevádzkovať;

- poskytovateľ môže kedykoľvek skontrolovať, či užívateľ používa službu v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overiť si ich dodržiavanie.

 

Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri objednávke služby pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.

Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je užívateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb.

 

Článok XV.

Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť za odplatu využívať služby uvedené na internetovom portáli v súlade s VOP, pričom poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do týchto služieb alebo VOP.

Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služieb z dôvodov nutnej správy, údržby alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby alebo opravy.

Poskytovateľ je oprávnený uverejňovať inzerciu v elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

 

Článok XVI.

Komunikácia

Užívateľ súhlasí s telefonickou komunikáciou, elektronickou komunikáciou (e-mail, sociálne siete), s komunikáciou prostredníctvom pošty alebo elektronických médií (skype, google), a za týmto účelom poskytne poskytovateľovi svoj email, telefónne číslo a poštovú adresu. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je užívateľ povinný oznámiť ich poskytovateľovi. Do momentu oznámenia zmeny v kontaktných údajoch je pre komunikáciu platný pôvodný údaj.

Informácia alebo listina doručovaná emailom sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Poskytovateľ aj užívateľ sú z tohto dôvodu povinní denne kontrolovať obsah svojho emailového konta.

Poskytovateľ bude zasielať dokumenty vo formáte Microsoft Word (*.DOC alebo *.DOCX) alebo v inom bežnom formáte (*.rtf alebo *.pdf). Na tento účel sú poskytovateľ aj užívateľ povinní zabezpečiť, aby ich emailové kontá a softwarové a hardwarové vybavenie počítača umožňovalo prijímať a čítať súbory v uvedených formátoch.

 

Článok XVII.

Zodpovednosť

Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom užívateľa alebo tretích osôb na základe poskytnutia služieb poskytovateľom. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z využitia služieb užívateľom.

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie, ktoré sú súčasťou obsahu internetového portálu.

Články uverejnené na internetovom portáli sú chránené autorským právom.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, užívateľ má právo využívať služby výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu služby.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú užívateľovi najmä, nie však výlučne, tým, že užívateľ uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje vo formulároch odoslaných poskytovateľovi, ak neposkytol bezodkladne poskytovateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní služby, alebo ak akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah poskytovateľom poskytnutých dokumentov v súvislosti s poskytnutím služby.

Poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetového portálu, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia.

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov internetového portálu.

Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené chybným pripojením sa na internetový portál. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači užívateľa zaťažuje užívateľa.

 

Článok XVIII.

Záverečné ustanovenia

Prípadná neplatnosť niektorej časti týchto VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť VOP neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia neplatnému ustanoveniu.

Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 (Obchodný zákonník), a v prípade, že užívateľom je spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa tento zmluvný vzťah riadi zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti novších VOP.

Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu 24 hodín denne na internetovom portáli a v tlačenej podobe sú k dispozícii v sídle poskytovateľa.

Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť, pričom v zmluvnom vzťahu s užívateľom na základe uplatnenia objednávky bude platiť vždy tá verzia VOP, ktorá bola zverejnená internetových portáloch poskytovateľa, event. prístupná v mieste sídla poskytovateľa ako platná verzia v čase zadania objednávky, na základe ktorej došlo k uzavretiu zmluvy.

Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webovom portáli sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi poskytovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou internetového portálu a jeho používaním užívateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.

 

 

V Bratislave dňa 01.01.2021.                                                                                                                 VOP účinné dňom 01.01.2021.

 

 

 

_______________________________

MH PROFIT s. r. o.

Mgr. Michal Hynek

konateľ spoločnosti

„Poskytovateľ“

 

FORMULÁR - Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku